Gericht zoeken? Ontvang vrijblijvend selectie op maat

BENODIGDE DOCUMENTEN BIJ VERKOOP

Lijst van documenten die nodig zijn om uw woning op de markt te plaatsen:

I. Nota Simple

Wat is een Nota Simple?

Als u informatie over een woning, buitenverblijf, appartement of een grondstuk moet presenteren Nota Simple voert een query uit over alle vastgoed registers van Spanje om de werkelijke situatie met betrekking tot de huidige eigenaaren van het pand en de materiële verplichtingen te weergeven.

Hulp nodig? Indien gewenst, kunnen wij op uw verzoek deze officiële documentatie van alle eigenschappen voor u aanvragen. Voor onze administratie bewaren wij alleen een kopie van het document niet ouder dan 3 maanden.

Het is een officieel document uitgegeven door het gemeetelijke register die informatie bevat met betrekking tot de woning en is voorzien van:

Het kan ook gebruikt worden om te solliciteren bij een bank naar een hypotheek of ter presentatie bij de rechtbank om te beweren dat er sprake is van een erfenis. Meestal, is dit document verzocht om te weten wie de eigenaar is van het vastgoed en lasten van het huis in geval van verkoop, of om bij andere instellingen accreditatie van de eigendom, de kosten of andere omstandigheden te tonen.

II. Escritura CompraVenta

What is Escritura Compra Venta? / Openbare eigendomsakte

Is het nodzakelijk om Escritura Compraventa te hebben?

Meestal als we een huis kopen, appartement of perceel doen we het in het openbaar eigendomsakte voor een notaris die dan ervoor zorgt dat de verandering van eigendom op onze naam in het Kadaster wordt geregistreerd.

Maar in Spanje een publieke eigendomsakte voor een notaris en inschrijving in het kadaster waren/zijn niet altijd nodig om de eigendom van een eigendom te verwerven. Het is waar dat de procedures zijn aan te raden, maar kunnen eigenlijk de eigenaren buiten deze procedures om gaan? Ja, we zullen uitleggen over de redenen waarom soms de eigenaaren niet kozen voor het registreren van de ecritura in het Kadaster en de gevolgen ervan. BLIJF LEZEN!

AANKOOP vormvrijheid

Spaanse wet is van toepassing op de koopovereenkomst vrij van vorm, een eigen contract en zelfs mondelinge overeenkomst zijn geldig, hoewel in het laatste geval moeten we de realiteit van de verkoop bewijzen.

Wat men nodig heeft om eigenaren te worden is dat, samen met de koopovereenkomst (hetzij openbare akte of privaatrechtelijke overeenkomst) is de levering van het bezit van het pand gerealiseerd wordt.

Als we de transactie schriftelijk doen voor een notaris het gaat om de levering van het onroerend goed. En als we dat doen in prive-contract, om eigenaaren te worden, het vereist dat in het contract, de levering van het bezit voor de verandering van eigenaar wordt opgegeven. Daarom kunnen we perfect eigenaren worden als we een privé koopovereenkomst tekenen en het bezit van de gekochte woning overnemen. Dus wat is het verschil?

Privé koopovereenkomst is een prive-document tussen de verkoper en de koper, terwijl eigendomsakte is een openbaar document en kan de koper officieel het bezit van het pand in het landelijke register en kadaster overnemen.

Redenen om niet te kiezen voor officiele eigendomsbewijzen:

Het aankopen van een woning via openbare overdrachtsakte voor een notaris is de normale standaard procedure, maar er zijn gevallen waarin de koper of verkoper zijn niet geïnteresseerd, voor nu, om dit via standaard procedure te doen maar de aankoop in een privé-document vast te leggen met levering van bezit aan de koper.

Voorkomende redenen kunnen zijn:

VOOR- EN NADELEN VAN HET NIET MAKEN (escritura Compraventa) eigendomsbewijzen VAN AANKOOP voor de notaris kan worden samengevat als volg:

Voordelen:

Nadelen:

Conclusies

Om een eigenaar te worden is het niet verplicht om publieke eigendomsakte voor de notaris te ondertekenen, maar we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de procedure te volgen via de notaris en uw woning correct te registreren als u overweegt uw woning in de verkoop te plaatsen.

Houdt er rekening mee dat de rol van de notaris in Spanje is de identificatie van de partijen. Notaris controleert of de wettelijke vereisten en de betalingen correct zijn voldaan om de overdracht van eigendom door ondertekening van de eigendomsakte (Escritura Compraventa) te kunnen legaliseren. De notaris voert verder geen juridische controle op het vastgoed dat wordt overgedragen. Daarom adviseren wij altijd om uw advocaat en uw makelaar te raadplegen bij het denken van de verkoop van uw woning.

Als u de eigenaar bent van de woning door middel van een onderhandse privé- verkoop of bentu in het bezit van de eigendomsakte, maar het pand is niet (volledig) geregistreerd bij het Register en Kadaster en u op zoek bent naar een juridisch advies of een topograaf, we zijn beschikbaar om u verder te helpen.

Alleen met onroerend goed dat correct is geregistreerd, kunt u overgaan tot een optimale verkoop.

III. DAFO-certificaat

Wat is (D)AFO?

AFO (Asimilado a Fuera de Ordenacíon) is een speciaal wettelijk kader, een administratieve en juridische regularisatie van constructies gebouwd zonder gemeentelijke wettelijk voorgeschreven licentie. AFO is de wettelijke regeling voor het oplossen van sociale, ecologische en stedelijke problemen.

De publicatie in 2019 van decreet 3/2019 van 24 September, waarmee het regime van gebouwen en nederzettingen op onotwikkeld terrein in Andalusië reguleert en verduidelijkt de regeling voor de verschillende situaties waarin de bestaande gebouwen voor de erkenning worden ingediend door de plaatselijke Gemeente en stedenbouw. Dit opent een nieuwe weg voor de regularisatie van gebouwen die inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften hebben voor zowel stedelijk als rustiek land door de erkenning van AFO.

AFO is een vergelijkbare regeling die wordt genoemd - régimen fuera de ordenación, in de zin van artikel 53 van het decreet 60/2010 van 16 maart van de regering van Andalusië. De situatie waarin de werken, installaties, voorzieningen en gebouwen in overtreding met de stedenbouwkundige regels zijn neergezet en waarvoor ze kunnen niet meer beschermende maatregelen en het herstel van de legaliteit realiseren tot een bepaalde periode is verstreken (artikel 185,1 van wet 7/2002 van 17 december). Met andere woorden, de gebouwen die in de volksmond "illegaal" zijn gebouwd in Andalusië, maar anciënniteit hebben van meer dan 6 jaar, mogelijk kunnen worden erkend als AFO.

Sinds de inwerkingtreding in 2012 van decreet 2/2012 van 10 januari in Andalusië de erkenning van de bestaande gebouwen is toegestaan om de situatie te regulariseren. Deze erkenning wordt gedaan door de plaatselijke gemeenten door middel van een resolutie, met voorafgaande goedgekeurde ontwikkelingsplan, een specifieke verordening of een voorbeeld van het algemene plan van de constructies.

Om toegang te krijgen tot dit regime is een resolutie van de raad vereist waarin expliciet wordt waargenomen en weergegeven door het verzamelen van informatie over veiligheid, leefbaarheid en sanitaire voorzieningen die geschikt zijn, dat het gebouw kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is.

Wat zijn de voordelen?

Wie kan hiervan profiteren?

De eigenaren van de constructies die volledig zijn afgebouwd, waarvoor de termijn voor het herstel van de geschonden stedelijke orde is verstreken, indien zij voldoen aan de eisen van de AFO van de plaatselijke Gemeente - zonder enige administratieve procedure of boetes.

Daarom kan elk gebouw die is neergezet op stedelijk of rustiek land zonder de juiste licentie worden geregulariseerd voor de gemeente. Echter, AFO toepassing is op elk van de gemeenten verschillend. Het besluit en aanpassing is niet uniform maar verschilt per gemeente. Vele gemeenten hebben de procedures al gemaakt, terwijl anderen zich nog in het begin van het process bevinden.

Wat is de procedure?

Het hangt af van de lokale gemeente, als de erkenning van de situatie waarin AFO van toepassing is, zal de gemeente de bijbehorende leges geld doorberekenen. De hoeveelheid ervan is variabel en is in elke gemeente verschillend afhankelijk van de kenmerken van elk gebouw. Dit bedrag wordt betaald door de eigenaar.

De eigenaar van het pand dient de aanvraag voor AFO in het stadhuis te presenteren, samen met het speciale technische rapport geproduceerd door een gekwalificeerde architect. Bovendien moet u de volgende documenten voorleggen:

 1. Identificatie van het pand:
  • Identificatie van het register en kadaster.
  • Documentatie waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van het gebouw,
  • Memo waarin de contructies worden beschreven,
  • Analyse van de constructie en het perceel in verband met stedenbouw,
  • Fotoreportages genoeg voor de volledige beschrijving van het gebouw,
  • Rechtvaardiging uitdrukken dat het gebouw niet op de grond voor openbare voorzieningen, of op het land met bepaalde risico's van erosie, aardverschuivingen, overstromingen of andere natuurlijke, technologische of andere bronnen risico's en dat het perceel niet karakter of één beïnvloed door algemeen publiek gebruik of tot beschermd natuurgebied is verklaard.
  • Verslag van de bedrijven met een indicatie van de beschikbaarheid van het aanbod van netwerken en bereikbaarheid vanaf de woning; en technische voorwaarden die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomsten te bewerkstelligen.
  • Bewijsstukken voor de exploitatie van bestaande voorzieningen in het gebouw in overeenstemming met de regelgeving (Bulletin van het elektrische systeem, sanitair, gas, etc ...)
 2. Datum van voltooiing van de bouw: Urban Certification Inspectie Dienst en / of certificering door een bevoegde technicus, en / of grafische kadastrale certificering.
 3. Certificering: waarin staat dat de constructie voldoet aan de voorwaarden van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid, volgens de geldende bepalingen.
 4. Beschrijving van noodzakelijke en onmisbare werken aan het gebouw om het van basisvoorzieningen te kunnen uitrusten.

Heb ik een DAFO nodig?

Is DAFO vereist om te verkopen of om een huis te kopen?

Het antwoord is nee, DAFO is niet vereist voor de constructies en gebouwen die correct zijn geregistreerd.

DAFO is ook niet vereist om in staat te zijn uw woning te verkopen. Maar in het geval (delen van) uw woning of buitenconstructies werden gebouwd zonder vergunning en niet in het register en kadaster zijn geregistreerd, geldt AFO certificering en reserveert u een bepaald bedrag voor de leges vergoedingen aan de Gemeete om de volledige overdracht van eigendom te kunnen realiseren aan de nieuwe eigenaren.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft of een gekwalificeerde advocaat of een architect nodig heeft die uw woning en papierwerk kan controleren en aanvraagprocedure voor AFO-certificering voor u, indien nodig, in gang kan zetten.

IV. IBI van het lopende jaar (kopie van betalingsbewijs) en referencia catastral

Wat is IBI? Wat is referencia catastral?

De jaarlijkse onroerende voorheffing (IBI) is een belasting aangebracht in het lokale belasting systeem in Spanje, waarbij de waarde van de eigendom en andere rechten worden geheven op onroerend goed gelegen in de gemeente dat de belastingen int. Het beheer wordt gedeeld tussen de centrale overheid en de gemeenten. IBI is in werking getreden op 1 januari 1990, onder het voorzitterschap van Felipe González.

Zijn echte karakter is afkomstig van de belasting op eigendom of de rechten geheven op onroerend goed, ongeacht welk doel de eigendom vervult. Er is tevens een doel afgeleid van een kwantificering van de belastingdruk, dat uitsluitend is afgeleid van de waarde van het object, en niet de omstandigheden van belastingplichtigen.

De belasting bestaat uit de eigendom van goederen en rustieke en stedelijke natuurgebieden die daartoe behoren in de gemeente, of de eigendom van een recht op vruchtgebruik of een administratieve concessie op deze goederen, of openbare diensten aan degenen die zijn geregistreerd, en wordt geheven over de waarde van de eigendom.

De kadastrale omschrijving is de officiële en verplichte identificatie van onroerend goed. Het bestaat uit een alfanumerieke code die is toegewezen door het Kadaster zodat alle objecten een unieke kadastrale referentie hebben waardoor deze eenduidig te situeren zijn in de kadastrale topografische kaarten.

V. Water (factura de agua) laatste betaalde factuur en een kopie van het water contract

Wat is factura de agua?

Als u leidingwater van gemeete heeft of water aandeel van privé provider.

Een factuur is een juridisch document dat verifieert dat het dienst is ontvangen en betaald en geeft informatie weer over het gebruik, Het omvat meestal het leveringscontract en de identificatiegegevens.

Als u uw eigen waterbron heeft, Stuur ons SVP de specificaties door.

VI. Electriciteit (factura de luz)laatst betaalde factuur en installatie contract

Wat is factura de luz?

De elektriciteitsrekening is het bewijs dat u de elektriciteit heeft ontvangen bij uw woning en geeft weer wanneer het bedrag moet worden betaald voor het consumeren van het licht. Als u deze service via automatisch incasso betaalt, een kopie van een betalingsbewijs met contractnummer en installatie contract (Boletín instalación electrica) is voldoende.

VII. Plattegrond van uw woning

VIII. Inboedellijst

Wat is een inboedellijst?

Lijst van meubels dat in het huis blijft / wordt opgenomen in de verkoop.

IX. Energie-efficiëntie certificaat

Wat is Energy Efficiency certificaat?

Overeenkomstig, met Koninklijk Besluit 235/2013, van 5 april, is de basis- procedure voor de certificering van de energie-efficiëntie van gebouwen goedgekeurd, een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/31 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de certificering van energie-efficiëntie van gebouwen, het samenvoegen van het Koninklijk besluit 47/2007 van 19 januari, met de toevoeging van de basis-procedure voor de certificering van de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen.

Het documentEnergie-efficiëntie certificaat is ondertekend door een bevoegde technicus en bevat informatie over de energie-eigenschappen van het gebouw of gebouw unit als zijn energie rating. Daarom is het bezoek van de tecnicus aan het pand om de informatie te verzamelen een must.

De rating is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw of een deel ervan. De classificatie is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw of een deel ervan, die wordt gemeten met een voorgeschreven methode en wordt uitgedrukt door middel reeks energie-indicatoren.

Het is een document dat het energieverbruik van het gebouw analyseert en voorstellen doet voor verbeteringen om de energie-Perfomance efficiënter te maken. De informatie in de Energie Prestatie-certificaat wordt samengevat in een label. De label dat overeenkomt met de karakteristieke schaal van brieven en kleuren vergelijkbaar met degene die we gewend zijn te zien op apparaten.

De kleuren komen overeen met een A (lager verbruik) en naar beneden naar de G (de hogere consumptie)

Het certificaat is een document dat benodigd is en wordt door de verkoper voorgelegd om een onroerend goed te koop aan te bieden. De eigenaar van het pand is verplicht om de originele en ondertekende energieprestatiecertificaat bij de notaris voor de voltooiing van de eigendomoverdracht te presenteren.

X. Gemeenschapelijke kosten - laatste factuur (indien van toepassing)

Wat zijn de communitie kosten?

In het geval dat uw woning is gelegen in het gebied van een gemeenschappelijke faciliteiten / voorzieningen.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de faciliteiten waarvan de woning is voorzien en de kosten van het onderhouden van deze faciliteiten in goede staat. Betreft faciliteiten zoals een gemeenschappelijk zwembad of een sportveld, tuinen en andere gemeenschappelijke ruimtes. Onderhoudskosten zijn direct van invloed op de vergoeding die de eigenaren moeten betalen. De gemeenschappelijke ruimtes moeten voorkomen in de statuten van de huiseigenaren.

XI. Certificaat van verening van eigenaren (niet ouder dan 1 week vóór de ovedracht) 

Wat is een Certificaat van verening van eigenaren?

Certificaat van schulden bij de verening van eigenaren op het moment van de verkoop. Met dit document kan de vereniging van eigenaren een verklaring opmaken van de (geen) schulden voor een van de eigenaren van de verening die hun eigendom wil verkopen.

XII. Getekend sales management overeenkomst met Andalucia4you

Een sales management overeenkomst met Andalucia4you is een verbintenis die niet exclusief is. Het is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de verkoper en onze makelaardij om alle aspecten van de verkoop van uw woning van reclame tot voltooiing te beheren.

Niet exclusieve overeenkomst houdt in dat de eigenaar het huis particulier mag verkopen of laat het over aan andere makelaars. Houd er rekening mee dat we met een gratis klantenregistratie systeem werken en zullen u altijd vooraf informeren over nieuwe potentiële kopers vóór iedere bezichtiging.

Door ondertekening van dit contract machtigt de verkoper door het geven van toestemming aan Andalucia4you zijn eigendom te verkopen. De overeenkomst legt vast dat alleen in geval van verkoop onze makelaardij de overeengekomen commissies ontvangt voor de geleverde diensten.

Andalucia4you werkt zonder exclusiviteit, echter in geval u liever met één centraal aanspreekpunt wenst samen te werken, bieden wij speciale service aan onze exclusieve verkopers. Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

XIII. Kopie van uw NIE certificaat of uw residencia

EN Kopie van uw Passport

Documenten voor overdracht van eigendom bij de notaris (ondertekening Escritura-Comraventa)

Allereerst, gefeliciteerd! De koper is gevonden en de prijs is overeengekomen. Wat volgt nu?

1. Ondertekende Reserveringsovereenkomst

De reserveringsovereenkomst tussen de verkoper en de koper. Het is een holding deposit- overeenkomst die het voor de koper mogelijk maakt om het pand voor een bepaalde periode (meestal gedurende 4 weken) te reserveren om juridisch onderzoek op het pand uit te voeren en zijn financiering te regelen. Het reserveringsbedrag bedraagt tussen 3.000,- 5.000,- Euro.

2. Ondertekende voorlopige koopovereenkomst

Deze voorlopige koopovereenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de verkoper en de koper die wordt voorbereid door uw advocaat nadat het juridisch onderzoek van het onroerend goed is afgerond. De advocaat van de kopende partij bevestigt dat alle documenten van het pand correct zijn en de koper kan doorgaan met de betaling van 10% aanbetaling aan de verkoper. In dit document gaat u akkoord met het tijdschema en de voorwaarden voor de afronding van de overdracht van eigendom (meestal tussen 2 en 4 weken) na de ondertekening.

3. Invullen en ondertekenen eigendomsakte (Escritura Compraventa)

De afronding van overdracht van eigendom vindt plaats bij het plaatselijke Notariskantoor. Het resterende deel van de koopprijs moet worden betaald bij de ondertekening van de eigendomsakte. Wij begeleiden onze klanten altijd naar de notaris. Beide partijen de verkoper en de koper en in het geval van de hypotheek uw bank moeten in persoon aanwezig zijn bij de notaris, tenzij een van de partijen is niet beschikbaar om de vergadering bij te wonen en heeft een wettelijke vertegenwoordiger in Spanje (eerder geregeld via een machtiging). De notaris zorgt ervoor dat de partijen worden geïdentificeerd en controleert of de wettelijke vereisten en de betalingen correct zijn voldaan.

Houdt u er rekening mee dat u in ieder geval de volgende documenten naar de notaris meeneemt:

Wat zijn de verkoopkosten?

Wanneer u besluit uw woning te koop aan te bieden, rijzen er veel vragen en een van de belangrijkste daarvan is wie betaalt voor wat en wat zijn de verkoopkosten?

De koper neemt zijn / haar deel van de kosten op zich, lees meer over de kosten van het kopen van een woning.

De verkoopkosten bestaan uit:

Belastingen:

Services kosten:

Juridisch advies vergoedingen:

In het geval dat uw papierwerk moet worden bijgewerkt voordat de overdracht van eigendom kan plaatsvinden. De rol van de notaris in Spanje is ervoor zorgen dat de partijen worden geïdentificeerd en controleren of de wettelijke vereisten en de betalingen correct zijn voldaan. De notaris voert verder geen juridisch onderzoek uit. Daarom adviseren wij altijd om uw advocaat en uw makelaar te raadplegen bij het te koop aanbieden van uw woning. Lees meer over benodigde documenten bij verkoop.

Dit document is slechts een leidraad om onze klanten te helpen om de informatie te verzamelen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document.

verening van eigenaren?

Certificaat van schulden bij de verening van eigenaren op het moment van de verkoop. Met dit document kan de vereniging van eigenaren een verklaring opmaken van de (geen) schulden voor een van de eigenaren van de verening die hun eigendom wil verkopen.

Contacteer ons

BENT U OP ZOEK NAAR EEN HUIS IN SPANJE?

Kies uit meer dan 22.000 woningen. Maak geheel vrijblijvend uw zoekprofiel aan en ontvang uw woningenselectie op maat. Wenst u meer informatie te ontvangen, neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak op ons kantoor in Caleta de Vélez.
We heplen u graag verder!

Welkom bij Andalucia4you! Hoe kunnen we u helpen?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Accept cookies Meer informatie